Moje zamówienie  

REGULAMIN ROZDANIA  8.06.- 10.08.2018 r.

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w rozdaniu
(dalej:  „rozdanie”).

2. Organizatorem Konkursu jest BaSign Sp. z o. o. która również finansuje nagrody przekazywane w konkursie, zwana dalej Organizatorem.

3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/hauhouse/ oraz https://www.instagram.com/ haris_the_weim

4. Organizator informuje, że rozdanie nie jest organizowane z udziałem, ani też sponsorowane czy wspierane przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za rozdanie. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z rozdaniem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.


5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§2


Uczestnicy Rozdania


1. W rozdaniu udział może wziąć każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która ukończyła 16 lat oraz posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny Organizatora.


3. Aby wziąć dział w rozdaniu Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

- posiadać profil na Portalu Instagram

- zaakceptować Regulamin rozdania i jego postanowienia


3. Na koniec rozdania zostanie wybrany jeden komentarz, zgodne z regulaminem konkursu. Organizator nagrodzi zwycięzców zabawką Circle w wybranym rozmiarze dostępnej na stronie www.hauhouse.com

4.Rozdanie trwa od 8.06.2018 r. do 10.06.2018 r. Zwycięzca, zostanie wybrany przez organizatora.


7. Uczestnicy rozdania publikując komentarz wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na fanpage’u Organizatora na portalu Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej www.hau-house.com


8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 11.06.2018r na fanpage’u instagram.com/hau.house, facebook.com/hauhousedesign oraz na stronie internetowej www.hau-house.com


9. Warunkiem otrzymania nagrody jest wysłanie w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym danych osobowych - imię, nazwisko i numer telefonu oraz adres e-mail, umożliwiające ustalenie przekazania nagrody. Zwycięzca ma okres 14 dni od ogłoszenia wyników na przesłanie wyżej wymienionych danych .


§4

Dane osobowe

     

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002 r., Nr 101 poz. 926) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.


2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści, do ich poprawiania, jak również do ich usunięcia. Dane Uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom.


3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia Konkursu.


§5


Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.hau-house.com przez cały czas trwania Konkursu.

2. Wszelkie informacje o rozdaniu dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.